6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE YÖNETMELİK KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

BAYRAMARC EĞİTİM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT ELEKTRİK EMLAK SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla, faaliyetlerimizi sürdürürken
yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin güvenliği hususuna azami
hassasiyet gösteriyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak
üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyor ve işbu aydınlatma metni ile de
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereğince, kişisel
verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve
yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu
sıfatıyla, BAYRAMARC EĞİTİM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT ELEKTRİK EMLAK
SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca BAYRAMARC) ve iştiraki olduğu şirketleri
tarafından, KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde
edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği
ölçüde 3. kişilere veya yurt dışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen
amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün, eğitim ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede
sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini
eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Bu hukuki sebeple
toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışanlarla olan iş ilişkimiz dahilinde;
 işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel
verilerinizin,
 işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;
 kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu
kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü
şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini,
sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini Aydınlatma amacı ve
haklarınızın bildirilmesi kapsamında bildiririz.
İşlenen Kişisel Verileriniz
Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler
işlenebilmektedir. (Aşağıdaki belirtilen kişisel ve nitelikli verileriniz ile sınırlı kalmaksızın yasal
zorunluluk gereği ticari, akdi, kanuni olarak tarafımızca talep edilerek VE RIZANIZLA VEREREK
sağlanan veya bizzat paylaşmış olduğunuz verileriniz işlenecektir.)
2
Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni
durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba
adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no,
hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi,
önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti/kimlik kartı sureti.
İletişim Verisi Telefon numarası (sabit hat ve mobil numara), açık adres bilgisi (her
türlü yazılı yazışmaların yapılacağı yurt içinde bulunan nüfus idaresi,
muhtarlıktan veya e-devletten alınacak ikametgâh belgesi), e-posta
adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal eposta adresi)
Finansal Veri Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları,
icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı
sureti, asgari geçim indirimi bilgisi, yapılması gerekli olan hallerde özel
sağlık sigortası bilgileri.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık
durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası
poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi,
solunum fonksiyon testi, hemogram ( kan tahlili), işyeri hekiminin
imzalattığı işe giriş ve işyerinde SGK’ya kayıtlı tüm personel için
anlaşmalı hastanelerde yaptırılan üç yıllık periyodik muayene formları,
hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri.
İş Kanunu, Ceza Kanunları ve gerekse erişim sağlayıcı ile yapılan
sözleşmeler kapsamında ileride delil teşkil etmesi ve çalışanın
performans raporlarının düzenlenmesi amacıyla kendisine verilmiş olan
tüm iletişim ve bilişim ekipmanları ve şirkete ait internet ve iletişim veri
sağlayıcıları aracılığıyla şahsi veya şirket tarafından sağlanmış e-posta
adresi, Skype kurumsal hesabı, şirket hatları üzerinden olan yapmış
olduğu tüm görüşme ve yazışma kayıtları.
Çalışanların internet erişim logları, giriş çıkış logları, çalışan günlük
aktivite verileri, şirkete ait telefon ve bilgisayar ile yine şirkete ait
internet erişim veri sağlayıcısı kullanılarak ziyeret edilen siteler, çalışan
personel ve ya 3. Şahıslarla, müşteriler ile yapılan telefon, mail,
whatsapp görüşmeleri ve bunlar gibi.
Şirketin SGK ‘ya kayıtlı işçileri haricinde yapılacak tüm giriş çıkışların
kontrollü olarak sağlanması, tüm personel dâhil işyerlerinde güvenliğin
sağlanması, performans değerlendirmelerinin yapılması ve mavi yakalı
personel için fazla mesailerin hesaplarının tutulması amaçları ile;
 İdari ve fabrika olan tüm işyerlerinde gerçek kişiye ait fotoğraf
ve şirket bünyesinde ve fabrikalarımızda 7/24 güvenlik ve iş
akışı takibi amacıyla kameralarla alınan görüntü ve ses
kayıtları.
3
Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri,
eğitim ve beceriler, CV, referansların kişi ve iletişim bilgileri, aldığı
kurslar ve kullanma seviyeleri.
Çalışan Performans ve
Kariyer Gelişim Verisi
Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta,
imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu,
aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu,
aktivite bilgileri, kullanmakta olduğu programlar ve seviyeleri.
Aile ve Yakını Verisi Evli ise; evlilik cüzdanı; eş ve varsa çocuklarının ad, soyadı, doğum tarihi,
doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC
kimlik kartı sureti/nüfus cüzdanı sureti, çalışıp çalışmadıkları, eğitim
durumları, ulaşılması gerektiğinde verdiğiniz yakınlarının adı, soyadı ve
telefon numarası.
Çalışma Verisi SGK Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş
tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, vergi
dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, SGK
hizmet dökümü, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler.
İzin Verisi İzin kıdem temel tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş
tarihi, gün, izine çıkış nedeni, özel izinlerde ve raporlu olduğu dönemde
bulunacağı adres/telefon.
Diğer Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı ayakkabı numarası, giysi bedeni,
boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis,
binilen durak verileri.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, BAYRAMARC tarafından, KVKK tarafından öngörülen temel
ilkelere ve kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına
uygun olarak işlenebilecektir: Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve
hizmetler ile ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte aşağıda
daha detaylı sayılan amaçlarla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz
birimleri ve ofisler, BAYRAMARC EĞİTİM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT ELEKTRİK
EMLAK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ başta olmak üzere bağlı Şirketleri, internet
sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar BAYRAMARC ‘in düzenlediği eğitim,
seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanabilecektir. Şirketimiz fiziksel güvenlik amacıyla işyeri, ofis, tesis ve fabrikalarında
kurumlarında güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmakta; ziyaretçilerimizin giriş ve
çıkışlarında kayıtları alınmaktadır. Şirketimizin internet servislerinden faydalananların
geçmişe yönelik bağlantı bilgileri kanunun gerekliliklerine uygun olarak saklanır. Kişisel
verileriniz Şirketimiz ve bağlı Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız
müddetçe güncellenerek işlenebilecektir.
4
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
 Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
 Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
 Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer
kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
 Personel özlük dosyasının oluşturulması
 SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük
bilgilendirmesinin yapılması
 Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
 Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla
olan eşleşmesinin tespit edilmesi
 İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
 İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama,
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
 İşyeri güvenliğinin sağlanması
 Şirket merkezinin bulunduğu fabrikalar ve idari binalara yaya veya şirket araçları, kiralanan
araçların takibi, çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi
Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;
 Müşteri şikâyetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin
arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin
sağlanması
 Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi
Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
 Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
 Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 Çalışanlarla iletişimin sağlanması
 Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun,
ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
 Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması
 Kartvizit basımının sağlanması
 Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
5
 Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
 Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
 Outlook’a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
 Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
 Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 Toplu elektronik posta yönetiminin sağlanması
 Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
 Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması,
gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler
sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 Kalite kontrolün sağlanması
 Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 Memnuniyet anketi analizi yapılması
 Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre
ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Belirtilen amaçlarla İşlenen kişisel verileriniz; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu
kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer
mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği
amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, BAYRAMARC’a
dâhil iştiraki olduğumuz şirketlerimizle, ilgili yasal hükümler çerçevesinde doğrudan/dolaylı
yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet
sağlayıcılarımıza Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki
yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme
Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve
gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş
Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.
Ayrıca kişisel verilerinizi;
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile İnsan
Kaynaklarına ait yazılıma ve S.A.P sistemine işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi
veri kayıt ortamında saklanmaktadır.
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer
kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti
6
Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile
paylaşabiliyoruz.
Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini
aktarabiliriz.
Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarabiliriz.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;
Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması
koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme
yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliriz.
Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz
konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliriz.
Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi
için arşiv firmalarına aktarabiliriz.
Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi
sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabiliriz.
Kişisel verileriniz, yurt dışı iş seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat
organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt
dışındaki üçüncü kişilerle ve yurt dışındaki iştiraklerimiz ve müşterilerimiz ile paylaşılabiliriz.
Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz
ile ilgili;
1. Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse,
buna ilişkin bilgi talep etmek,
2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığı öğrenmek,
3. Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere
aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
4. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve
verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini
talep etme hakkınız vardır.
5. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde
verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale
getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz.
7
6. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu
imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha
talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın
koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha
yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
7. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri
analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
8. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Rızanızı Gerektiren Haller:
KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık
nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin
kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hallerinde BAYRAMARC ’ın açık rıza almaksızın kişisel verileri (sağlık ve cinsel hayat dışındaki
kişisel verileri) işleyebilme hakkı mevcuttur.
Mevzuatta belirtilen ve yukarıda yer alan istisnalar haricinde, özel nitelikli kişisel verileriniz
dâhil tüm kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın işlenemez. Açık rızanız alınmadan önce
size ait verilerin işlenme gerekçesi ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmeniz
gerekmektedir.
Veri Güvenliği:
Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu
doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak
için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep
ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi
belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi
tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE YÖNETMELİK KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

BAYRAMARC EĞİTİM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT ELEKTRİK EMLAK SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla, faaliyetlerimizi sürdürürken
yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin güvenliği hususuna azami
hassasiyet gösteriyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak
üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyor ve işbu aydınlatma metni ile de
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereğince, kişisel
verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve
yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu
sıfatıyla, BAYRAMARC EĞİTİM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT ELEKTRİK EMLAK
SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca BAYRAMARC) ve iştiraki olduğu şirketleri
tarafından, KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde
edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği
ölçüde 3. kişilere veya yurt dışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından değişik yollardan (BAYRAMARC’ın merkezi, şubeleri,
acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime
geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil
uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık
mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla,
tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar
kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vs.)
elde edilebilir.
Kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları kapsamında toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.
Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin
verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır. ticari ilişkilerimiz kapsamında veya
müşterilerimizle olan iş ilişkimiz dahilinde;
 işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel
verilerinizin,
 işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;
 kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu
kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü
şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini,
sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini Aydınlatma amacı ve
haklarınızın bildirilmesi kapsamında bildiririz.
İşlenen Kişisel Verileriniz
2
Tarafımızca müşterilerimze ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler
işlenebilmektedir. (Aşağıdaki belirtilen kişisel ve nitelikli verileriniz ile sınırlı kalmaksızın yasal
zorunluluk gereği ticari, akdi, kanuni olarak tarafımızca talep edilerek VE RIZANIZLA VEREREK
sağlanan veya bizzat paylaşmış olduğunuz verileriniz işlenecektir.)
Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni
durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba
adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no,
hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi,
önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti/kimlik kartı sureti.
İletişim Verisi Telefon numarası (sabit hat ve mobil numara), açık adres bilgisi (her
türlü yazılı yazışmaların yapılacağı yurt içinde bulunan nüfus idaresi,
muhtarlıktan veya e-devletten alınacak ikametgâh belgesi), e-posta
adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal eposta adresi)
Müşteri Verisi Çağrı merkezi kayıtları, sipariş bilgisi, talep bilgisi
Finansal Veri Satın aldığınız taşınmazlara ilişkin finansal bilgiler dâhil olmak üzere
banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, ticari alış veriş durumunda risk
yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri, finansal
performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı, fatura, senet, çek
bilgileri.
Pazarlama Verisi Alışveriş geçmişi bilgileri
Hukuki Veri Hukuki bir konu veya dava bulunması durumunda adli makamlarla
yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler
Çalışma Verisi Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri
Dijital Veri İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz
davranış , dijital iz bilgileriniz, sesli görüşme kayıtlarınız ve satış
ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera
kayıt görüntüleriniz.
Diğer Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel
verileriniz.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, BAYRAMARC tarafından, KVKK tarafından öngörülen temel
ilkelere ve kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına
uygun olarak işlenebilecektir: Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve
hizmetler ile ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte aşağıda
daha detaylı sayılan amaçlarla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz
birimleri ve ofisler, BAYRAMARC EĞİTİM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT ELEKTRİK
EMLAK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ başta olmak üzere bağlı Şirketleri, internet
sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar BAYRAMARC ‘in düzenlediği eğitim,
seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
3
toplanabilecektir. Şirketimiz fiziksel güvenlik amacıyla işyeri, ofis, şubelerinde güvenlik
kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmakta; ziyaretçilerimizin giriş ve çıkışlarında kayıtları
alınmaktadır. Şirketimizin internet servislerinden faydalananların geçmişe yönelik bağlantı
bilgileri kanunun gerekliliklerine uygun olarak saklanır. Kişisel verileriniz Şirketimiz ve bağlı
Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek
işlenebilecektir.
Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir
Kanun’un 5 ve 6’ıncı maddesine dayalı olarak elde edilen ve aşağıda belirtilen faaliyetlere
konu yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan
aktivitelerin planlanması ve icrası ve bu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için
gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
doğrultusunda;
 Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında
sağlayabilmesi,
 Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi ve müşteri
memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması,
 Ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi,
operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 Mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve
kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair
hizmetlerden haberdar edilmesi ve etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin
planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,
 Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine
getirilmesi,
 Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi
içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 Şirket’in finans ve/veya muhasebe, pazarlama işlerinin takibi, Şirket’in insan kaynakları
politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi
 Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve
icrası,
 Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 Etkinlik yönetimi,
 Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,
 Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine
getirilmesi ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve
ticari-iş güvenliğinin temini,
 Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin
temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve risk yönetimi
4
 amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine
uygun olarak işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Belirtilen amaçlarla İşlenen kişisel verileriniz; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu
kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer
mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği
amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, BAYRAMARC’a
dâhil iştiraki olduğumuz şirketlerimizle, ilgili yasal hükümler çerçevesinde doğrudan/dolaylı
yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet
sağlayıcılarımıza Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilir, ilgili kamu kuruluşu veya kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.
Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması
koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme
yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliriz.
Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz
ile ilgili;
1. Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse,
buna ilişkin bilgi talep etmek,
2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığı öğrenmek,
3. Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere
aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
4. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve
verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini
talep etme hakkınız vardır.
5. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde
verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale
getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz.
6. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu
imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha
talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın
koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha
yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
7. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri
analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
8. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir
5
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Rızanızı Gerektiren Haller:
KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık
nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin
kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hallerinde BAYRAMARC ’ın açık rıza almaksızın kişisel verileri (sağlık ve cinsel hayat dışındaki
kişisel verileri) işleyebilme hakkı mevcuttur.
Mevzuatta belirtilen ve yukarıda yer alan istisnalar haricinde, özel nitelikli kişisel verileriniz
dâhil tüm kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın işlenemez. Açık rızanız alınmadan önce
size ait verilerin işlenme gerekçesi ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmeniz
gerekmektedir.
Veri Güvenliği:
Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu
doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak
için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep
ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi
belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi
tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.